•   1  20  20  20  2  021 

گوش گل کلمی ‪(Cauliflower ear‪)

 از آنجایی که در ایران ورزش کشتی جز ورزش های ملی می باشد اغلب افراد، گوش گل کلمی را که در کشتی گیران دیده می شود می شناسند.

این نوع ناهنجاری اغلب به دنبال شکستگی های متعدد غضروف لاله گوش و تجمع خون بین پوست و غضروف لاله بوجود می آید. از آنجایی که در درمان  جراحی  این بدشکلی، مشکل و چند مرحله ای است، بهترین راه، پیشگیری از ایجاد آن است. ورزشکاران باید بدانند هرچه زودتر بعد از صدمه به لاله گوش و تجمع خون در زیر پوست آن، باید برای تخلیه مناسب خون و قالب گیری لاله  به پزشک مراجعه نمایند.