•   1  20  20  20  2  021 

گوش برجسته یا بل بل گوش

گوش برجسته به بیرون زدگی غیر طبیعی گوش از سطح جمجمه یا بزرگ بودن زاویه بین لاله گوش از سطح جمجه گفته می شوداین بدشکلی می تواند دراثر ناهنجاری تشکیل قسمتهای مختلف لاله گوش بوجود آید. بدشکلی بل بل گوش در اغل موارد دوطرفه می باشد ولی وقتی که به صورت یک طرفه تظاهر کند برای بیمار آزاردهنده تر است.

جراحی این نوع بدشکلی با برشی در پشت گوش آغاز شده و تکنیک های تغییر شکل قسمت غضروفی لاله گوش می تواند گوشی کاملا طبیعی را برای بیمار بوجود آورد. تاکید میشود که این جراحی باید قبل از ورود کودک به دبستان انجام شد.