•   1  20  20  20  2  021 

نرمی گوش شکاف دار

هر چند استعمال گوشواره های سنگین از عوامل ایجاد نرمی شکاف دار لاله گوش می باشد ولی به طور نادر علت ارثی دارد. توصیه می باشد از گوشواره های سنگین که موجب پارگی نرمه گوش می گردد و یا گوشواره هایی که گیر کردن آنها موجب پارگی حاد لاله می شود، خودداری گردد.

برخی موارد تکنیک های ساده ترمیم باعث بهبود این عارضه می گردد ولی در موارد زیادی نیاز به تکنیک های پیشرفت چون L پلاسی برای درمانشان هست.