•   1  20  20  20  2  021 

بینی قوزدار

در بعضی نژادها چون نژاد آریایی و نژاد سامی و در جمعیت های خاص چون بومیان آمریکای شمالی وجود برآمدگی در پشت بینی یا قوز شایع می باشد. لازم به توضیح است یک سوم فوقانی پشت بینی استخوانی و دو سوم پایینی آن غضروفی است. قوز بینی می تواند در هر یک از نواحی ذکر شده بینی یا در محل اتصال آنها به هم وجود داشته باشد.

اهمیت جراحی بینی در بینی های قوز دار برداشتن مناسب برآمدگی پشت بینی است تا از ایجاد بینی که نشان دهنده جراحی شده بودن آن باشد. ( بینی عملی یا Surgical Nose ) خودداری گردد. طبیعی بودن شکل بینی بعد از جراحی بسیار مهم بوده و تمامن سعی جراح باید معطوف ایجاد یک بینی زیبا ولی در عین حال طبیعی باشد. حفظ عملکرد تنفسی بینی زمانی که قوز پشت بینی برداشته می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و به همین دلیل دکتر سازگار در یک پرو‍ژه تحقیقاتی با همکارانی از دانشگاه ماربورگ آلمان به این مهم پرداخته اند: 

The value of spreader grafts in rhinoplasty: a critical review

Teymoortash A, Fasunla JA, Sazgar AA

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 May;269(5):1411-6