•   1  20  20  20  2  021 

بینی سر بالا

هرچند این نوع پزشکی بینی به طور طبیعی شایع نمی باشد ولی از عوارض شایع بعد از جراحی های بینی بد انجام شده می باشد . این نوع بد شکلی اغلب با بینی کوتاه همراه بوده و رفع آن ساده نمی باشد . امروزه با استفاده از پیوندهای غضروفی امکان تصحیح این بد شکلی وجود دارد .

هرچند انواع بدشکلی های بینی که توضیح داده شد شایعترین بدشکلی های بینی هستند ولی انواع نادری نیز وجود دارند که در این مقاله ذکر نشده اند. باید تاکید گردد که در موارد زیادی بدشکلی های متعدد همزمان در یک بینی وجود داشته و باید به تمامی آنها توجه کرد. مثلا یک بینی پهن که قوزدار هم می باشد و یا یک بینی زینی که غیر قرینه هم هست باید طوری جراحی گردد که تمامی بدشکلی هایش به صورت مناسب اصلاح گردند.