•   1  20  20  20  2  021 

بینی برجسته

بینی برجسته اغلب با بینی قوز دار اشتباه می شود. هر چند می توانند این دو نوع بدشکلی با هم رخ دهند ولی در بسیاری از موارد بینی های برجسته بدون قوز بوده و بینی برجستگی زیادی از سطح صورت دارد. در این حال به علت برجستگی بیش از حد بینی چشم ها گود افتاده بوده و هماهنگی تمامی اجزای صورت به هم می خورد.

مشکل عمده در جراحی بینی برجسته، عدم تشخیص بدشکلی اولیه بوده به طوری که اگر تنها نیم رخ قسمت بالایی بینی کاهش یابد ولی برجستگی قسمت پایینی کم نشود بینی نمای یک بینی با قوس زیاد را پیدا می کند. ضخامت پوست همانطور که در نتیجه نهایی جراحی بینی در تمامی انواع بینی بسیار مهم می باشد در این نوع بدشکلی بینی از اهمیت خاصی برخوردار است. تکنیک های معرفی شده توسط دکتر سازگار سعی در اصلاح بد شکلی همزمان با بهبود عملکرد تنفسی آن دارند. مقاله زیر نمونه ای از نتایج تحقیقات ایشان در این رابطه در دانشگاه استنفورد آمریکاست: 

Stabilization of nasal tip support in nasal tip reduction surgery

Sazgar AA, Most SP

Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Dec;145(6):932-4