•   1  20  20  20  2  021 

بینی افتاده

افتادگی نوک بینی نه تنها موجب درازی بینی در نمای رخ می گردد بلکه از نیم رخ خصوصا هنگام خندیدن ظاهر بدشکلی به بینی و ارتباط آن با لب بالا می‌دهد. زاویه حاده بین بینی و لب بالا در این نوع بینی باید تصحیح گردد،  اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است حفظ این نتیجه در دراز مدت است.

روش جراحی دکتر سازگار در مورد بینی افتاده: 

Lateral crural setback with cephalic turn-in flap: a method to treat the drooping nose

Sazgar AA

Arch Facial Plast Surg. 2010 Dec 15;12(6):427-30

 

 به عنوان روش نوآورانه ای در درمان جراحی بینی افتاده توسط سردبیر مجله معتبر Archives of Facial Plastic Surgery (بولتن رسمی انجمن جراحان پلاستیک صورت آمریکا) مورد تحسین قرار گرفته است: 

A global surgical journal

Larrabee WF Jr

Arch Facial Plast Surg. 2011 Nov-Dec;13(6):379