شه ممه و سی شه ممه : 16:30 - 19

              

  •   1  20  20  20  2  9821+ 

پڕۆتێزی چناکه(چه ناگه)

ڕێک و پێک بونی ئه ندامانی روومەت ده بنه هوکاری جوانی و دڵڕفێن بوونی مرۆڤ.

کاتێک له لاوه چاو له روومەتی مرۆڤ بکرێت چه ناکه که مێک دواتر له لێوی خواره وه یه به لام له بازه مرۆڤێک دا چه ناکه زۆرتر له دواوه یه که ئه مه ده بێته هۆکار بۆ ئه وه ی که رووخساری ئه و که سه نائاسایی بێته پێش چاو.

کاریگه ری قه باره ی ئه ندامه کانی روومەت له سه ر یه ک به تایبه ت چه ناکه و لووت نکۆڵی لی ناکرێت. چه ناکه ی کورت، لووتی ئاسایی گه وره و لووتی گه وره زور گه وره تر نیشان ده دات. هه روه ها ئه وکه سانه ی که لووتیان گه وره یه چه ناکه یان کورت به دیار ده که وێت. هه ر به م هۆیه وه زۆربەی جارەکان نه شته رگه ری جوانکاری لووت لگل نه شته رگه ری هێنانه پێشه وه ی چه ناکه پێکڕا ئه نجام ده درێن.

به کار هێنانی پڕۆتێز بو هینانه پێشه وه ی چه ناکه شێوه یێکی به که لکه. مەتێریاڵ، شێواز و ئه ندازه ی پڕۆتێزە کان جۆراوجۆره بۆێه پزیشکی پسپۆڕ به پێی هه ر نه خوشێک ده توانێت شێواز و جۆری شیاو به کار بێنێت. ئه م نه شته رگه ریه ده توانرێت له ڕێگه ری ناوه وه ی ده م یان له ژێری چه ناکه وه ئه نجام بدرێت. هه ڵبژاردنی شێوازی نه شته رگه ری په ێوسه سته به راده ی کورت و ناله بار بوونی چه ناکه وه.