شه ممه و سی شه ممه : 16:30 - 19

              

  •   1  20  20  20  2  9821+ 

پرۆتێزی کوڵم(گۆنا)

دانانی پرۆتێز ده بێته هۆی خڕ بوونی کولم و ده موچاو جوانتر ده کات. هه ڵبژاردنی پرۆتێزی چاک و دانانی له لایه ن پسپۆڕی شاره زاوه کاریگه ری له سه ر جوان کردنه وه ی روومە ت ده بیت.

هاوکات له گه ڵ چوونه سه ره وه ی ته مه ن قه باره ی ئێسکی کوڵم که م و شور ده بیته وه. پرۆتێزی کوڵم ده توانێت به که لک بێت بۆ دووباره به ده ست هێنانه وه ی جوانی رووخسار.

ئه م نه شته رگه ریه له ڕێگه ی بڕینی ناوه وه ی ده م ئه نجام ده دەدرێت. پرۆتێز له سه ر ئێسکی گۆنا ده چێنرێت و برینی ناوه وه ی ده م له ڕێگای په تی نه شته گه ری گونجاو وه ده دورێته وه.