شه ممه و سی شه ممه : 16:30 - 19

              

  •   1  20  20  20  2  9821+ 

نه شته رگه ری جوانکاری بۆ پێلووی خوا ره وه

نه شته رگه ری جوانکاری بۆ پێلووی خوا ره وه ئه نجامێکی زۆر باشی بو نه خوشه کان ده بێت. دوکتۆر سازگار به بۆنه ی هه بوونی جێگای به ستنه وه له پێستی پێلووی خواره وه دا زۆر  ئه م جوره نه شته رگه ریه به کار دێنێت بو چاره سه ر کردنی نه خوشه به ڕێزه کان.

له گه ڵ چوونه سه ره وه ی ته مه ن دا  پێستی پێلووی خواره وه لۆچ ده بێت و شۆڕ ده بێته وه. له زۆربەی نه خوشه کاندا ماسولکه ی ژێره وه ی چاو ئه ستوور ده بێت و چه وری ناوی ماسولکه که دێته ده ره وه. ئه م شێوه له نه شته رگه ری که بۆ پێلووی خواره وه ی چاو ده کرێت پێستی چه ن ملیم خوارتر له برژانگ ده بڕێت و دڕانی ماسولکه ی ژێری چاو چاره سه ر ده کرێت. پێلووی خواره وه به هۆی ئازار پێگه یشتن به ماسولکه کانی چاو یا به هۆی نه شته رگه ری هه ڵه وه شۆڕ ده بێته وه و به م هۆیه وه چاو به کراوه یی ده مێنێته وه. ڕێک کردن و چاره سر کردنی ئه م نه خوشیه به چاندنی پێستی جێگایێکی دیکه ی له شی مرۆڤ و ته کنیکی پێشکەوتوو به ئاکام ده گەیێت.